โรคภูมิแพ้

฿ 0

รักษาโรคภูมิแพ้ :

โรคภูมิแพ้


Allergy

Allergy

Allergy

ปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยโรคภูมิแพ้เพิ่มจำนวนมากขึ้น 3 – 4 เท่า หากเทียบกับ 10 ปีที่ผ่านมา โดยข้อมูลสถิติของสมาคมโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยาแห่งประเทศไทย พบว่าเด็กไทยเป็นโรคภูมิแพ้สูงถึงร้อยละ 38 และผู้ใหญ่เป็นโรคภูมิแพ้ประมาณร้อยละ 20 โดยสาเหตุส่วนใหญ่เนื่องมาจาก

 กรรมพันธุ์

 มลภาวะ

 สูบบุหรี่

 ขาดการออกกำลังกาย

 ภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัย เช่น พรม เลี้ยงสัตว์ เครื่องปรับอากาศเป็นต้น

Allergyโรคแทรกซ้อนจากภูมิแพ้

     ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ หากไม่ได้รับการรักษาหรือปล่อยให้มีอาการเวลานานๆ อาจทำให้มีภาวะแทรกซ้อนตามมาได้ เช่น ไซนัสอักเสบ ริดสีดวงจมูก นอนกรน ปอดอุดกั้นเรื้อรัง ผิวหนังติดเชื้อ คออักเสบ ไอเรื้อรัง  หูชั้นกลางอักเสบ ปวดหู หูอื้อ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีปัจจัยร่วมที่ทำให้เกิดอาการโรคภูมิแพ้ได้ง่าย หรือมีอาการรุนแรงขึ้น เช่น อากาศหนาว อาการเปลี่ยน หรือมลพิษในอากาศ

AllergyAllergy


UM Clinic โปรแกรมการรักษาฟื้นฟู #เซลล์บำบัด

 การรักษาฟื้นฟูด้วยวิธี #เซลล์บำบัด คือการให้วิตามินที่จะเข้าไปส่งผลต่อการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายที่เป็นต้นเหตุของการเกิดโรค ทำให้อวัยวะส่วนต่างๆ กลับมาทำงานได้อย่างเป็นปกติ ช่วยในการรักษาโรค ลดภาวะความเสี่ยงของโรคต่างๆ

 การวิเคราะห์เฉพาะเป็นรายบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งทำให้มีความแม่นยำในการรักษาฟื้นฟูเป็นอย่างมาก

 การรักษาฟื้นฟูด้วยวิธีนี้จะเป็นการออกแบบโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับมาตรฐานและมีความรู้เฉพาะด้าน

 การรักษาฟื้นฟูแบบนี้ไม่มีความเสี่ยง แต่ควรควบคู่ไปกับการรักษาแผนปัจจุบันเพื่อการเห็นผลที่รวดเร็วมากขึ้น

 ทุกขั้นตอนจะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรทางการแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิด

Allergy

Allergy


โปรแกรมการรักษาโรคภูมิแพ้ โปรแกรม 12 สัปดาห์
Allergy